Bas SBU logo

Verksamhet

Om båtklubben

Den 23 april 1963 bildades Dals Eds Båtklubb på Mühlbocks hotell. En interimsstyrelse bildades där Nils Hagman (sammankallande), Artur Ljungcrants, Kjell Magnusson, Rolf Johansson och Torgny Larsson ingick. Deras första uppgift blev att inkomma med förslag på stadgar samt att värva medlemmar till båtklubben. Turistföreningens ordförande Georg Zakariasson var närvarande på mötet och deklarerade ett starkt intresse för tillkomsten av en båtklubb och vad detta kunde föra med sej för turismen. Idag är vi över 300 medlemmar. Sedan år 1991 arrenderar båtklubben hamnområdet av Dals-Eds kommun. Båtklubben ansvarar för all skötsel av verksamheten, samt underhåll av bryggor, kajer och byggnader. 10 båtplatser har under åren byggts ut till dagens drygt 130 båtplatser. I hamnen erbjuder vi 10 st gästplatser för båtar, med tillgång till de flesta bekvämligheter. Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen, Värmland Dals Båtförbund VDBF.

Syftet med båtklubben är att tillvarata medlemmarnas intressen och främja båtsporten. Att verka för god sjösäkerhet, miljövård samt ett gott kamrat- och sjömanskap och en aktiv fritidsverksamhet.

Dals Eds Båtklubb är en ideell förening.